Download algemene voorwaarden

Voorwaarden voor levering en betaling van de Leverancier - Tear Solutions v.o.f. De leverancier is gevestigd in Zevenaar, Voltastraat 29-3a, 6902 PT, Nederland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem - Nederland.
 
Artikel 1: Overeenkomsten en aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, behoudens voor zover de leverancier schriftelijk anders heeft bepaald.

1.2 Overeenkomsten tussen leverancier en afnemers komen slechts in de volgende gevallen voor;

Een door de leverancier opgestelde schriftelijke overeenkomst, ondertekend door zowel de leverancier als de klant.
Schriftelijke aanvaarding door de klant op een schriftelijk voorstel van de leverancier.
Schriftelijke toezeggingen van de leverancier ten aanzien van de met de klant gemaakte afspraken.
1.3 Voor zover specificaties deel uitmaken van de offerte, gelden deze slechts bij wijze van indicatie tussen partijen.
1.4 Wanneer niet bevoegde medewerkers van de leverancier mondelinge of schriftelijke toezeggingen doen aan klanten, zijn deze alleen verplicht wanneer deze ook zijn opgesteld door een representatieve medewerker, die door de Nederlandse Kamer van Koophandel is geabonneerd.


Artikel 2: Prijzen

2.1 Alle door de leverancier opgegeven prijzen geven aan of BTW, verpakkingskosten, verzekeringskosten, transportkosten en heffingen van overheidswege zijn inbegrepen of niet.

2.2 Wanneer na de overeenkomst over de verkoopprijs bepaalde prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, ongeacht of deze ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar was, is de leverancier gerechtigd de aangeboden of overeengekomen prijs te verhogen. De verhoging van de verkoopprijs mag echter niet leiden tot een verhoging van 10% of meer van de aangeboden of overeengekomen prijs.

2.3 Wanneer de leverancier de prijs binnen 3 maanden na de overeenkomst verhoogt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst op basis van de verhoogde prijs te ontbinden.

 

Artikel 3: Levering

3.1 Door leverancier opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij leverancier hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

3.2 Met betrekking tot de levertijden gaat het om te leveren zaken, wanneer deze gereed zijn voor verzending vanuit het magazijn. Wanneer partijen hebben ingestemd met verzending door de leverancier, vindt de feitelijke levering plaats op het moment dat de goederen op het adres van de opdrachtgever zijn aangekomen.

3.3 Levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden. 

3.4 Bij overschrijding van de levertijden is de leverancier niet aansprakelijk. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren of zijn eigen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

3.5 Indien opdrachtgever na schriftelijke aanmaning door leverancier niet aan de acceptatie van de levering meewerkt, is leverancier gerechtigd om op een door leverancier gekozen tijdstip en adres te leveren. Onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding in de ruimste zin van het woord, wordt hetzij de overeenkomst, hetzij het niet-uitgevoerde deel van de overeenkomst tussen partijen ontbonden.


Artikel 4: Risico-overgang

4.1 Op het ogenblik van de levering, zoals vermeld in artikel 3.1, draagt de klant het risico voor de gekochte artikelen.

4.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor goederen die beschadigd zijn tijdens het transport of na ontvangst door de klant.


Artikel 5: Eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

5.1 Totdat de klant de overeengekomen prijs volledig heeft betaald, blijft de leverancier eigenaar van de verkochte goederen. 

5.2 In geval van een omstandigheid als bedoeld in artikel 5.1 is leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling de goederen die eigendom zijn gebleven van deze leverancier af te halen. Na terugname van de goederen heeft leverancier het recht om de goederen in zijn bezit te houden totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd de rente, kosten en schadevergoedingen.


Artikel 6: Klachten en retourzendingen

6.1 Indien u een product wilt retourneren dan doet u een beroep op het herroepingsrecht. U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te herroepen, zonder opgave van redenen. 
 
6.2 Binnen 14 dagen na ontvangst heeft de koper het recht op een andere herroeping. De koper krijgt het volledige factuurbedrag en de kosten van terugzending terugbetaald.
 
6.3 Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, dient u het product in de originele verzegelde verpakking aan ons terug te sturen. Geopende verpakkingen of beschadigde producten worden niet geaccepteerd.
 
6.4 Om gebruik te maken van dit recht kunt u een verzoek tot herroeping indienen door een e-mail te sturen naar info@tear-solution.com voordat de herroepingstermijn is verstreken. Wij zullen dan het factuurbedrag binnen 7 werkdagen na kennisgeving van uw herroeping terugbetalen.
 
6.5 De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, producten:
- die volgens persoonlijke specificaties zijn vastgesteld;
- die uitsluitend persoonlijk van aard zijn;
- die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd.
 
6.6 Wij raden u aan om eerst een klacht bij ons in te dienen door een e-mail te sturen naar info@tear-solution.com. Uw klacht wordt binnen 7 dagen na ontvangst beantwoord.